Får systrar göra dawah?

 
 

Prisad vare Allaah,

 

Det är obligatoriskt för kvinnor precis som männen att kalla till Allaah och påbjuda det goda samt förbjuda det onda, vilket texter från Koranen och Sunnah indikerar, och de lärdas uttalande förtydligar detta. Så kvinnor måste kalla till Allaah och påbjuda det goda och förbjuda det onda i enlighet med sharee'ah, precis som männen är skyldiga till att göra.

 

En kvinna borde inte avskräckas från att kalla till Allaah på grund av känslor som ångest, brist på tålamod eller för att vissa människor ser ner på henne, förolämpar och förlöjligar henne. Snarare borde hon stå ut med det och ha tålamod. Om hon tror att människor kommer att se ner på henne eller göra narr av henne, då borde hon sträva efter att vara det bästa exemplet och bära korrekt hijaab framför icke-mahram och undvika beblandning.

 

Hon borde se till att hennes da'wah är fri från något klandervärt. Om hon gör da'wah till främmande män då måste hon bära korrekt hijaab och undvika att vara ensam med en icke-mahram. Om hon gör da'wah till kvinnor så bör hon göra det med visdom och se till att hon har ett gott beteende. Hon måste undvika alla typer av fitnaah, så som att visa upp sin skönhet eller tala på ett mjukt sätt inför främmande män. Hon måste även vara noga med att kalla till Allaah, och på ett sätt som inte skadar hennes religiösa engagemang och rykte.

 

[Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, al-Fataawa al-Jaami’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, sid. 1010]

 

Lyssna på Khalid Yasins klockrena svar! Islam QA - Fatwa nr. 21284 "Att hjälpa förtryckta muslimer"

 
 
 Fråga:  
 
 
Vad är vår ställning gällande slakten av muslimer i Palestina och andra delar av världen som pågår i detta ögonblick, där hus blir förstörda, gårdar blir förstörda, barn dödas, de skadade kvarhålls på gatorna, husen blir bombarderade och människorna hindras av judar och andra från att köpa den mat och dricka som de behöver? Vad kan jag, som muslim göra? 
 
 
Svar:  
 
 
Prisad vare Allaah,
 
 
1) Gör du'aa och recitera du'aa al-qunoot* i din bön.
2) Samla ihop välgörenhet och skicka det genom trovärdiga kanaler.
3) Stöd de svaga och förtryckta på alla sätt, inklusive media och internet.
4) Få lärda, daa'iyahs, khateebs och författare att förklara förtrycket som pågår och vår ummahs försumlighet, och mobilisera vår ummah att försvara de heliga platserna. 
5) Granska din egen avsikt gällande att kriga för Allaahs skull, se efter om du implementerar hadithen av Profeten (må Allaahs frid och välsignelser vara över honom): "Den som dör utan att ha kämpat för Allaahs skull eller inte har haft avsikten att göra det, har dött följandes en utav grenarna av hyckleri." (Saheeh Muslim, nr. 3533)
6) Att fullfölja alla medel för att bygga upp material och moral styrka, i förberedelse inför mötet med fienden (i krig).
7) Att påminna sig själv och andra om dygderna med martyrskap för Allaahs skull och studera reglerna för Jihaad, och inte vara fäst vid den här världen. 
8) Att orsaka så mycket skada som möjligt för fienderna som är i ett tillstånd av krig med oss, genom att bojkotta deras produkter, attackera dem verbalt och att skriva för att förödmjuka och irritera dem, och utpeka deras kufr och shirk, och deras förolämpningar gentemot Allaah, Hans Sändebud och de troende, publicera så mycket som möjligt i audiovisuella medier och medier som sprider utskrifter om detta allvarliga ämne samtidigt som man också sammankopplar det till Islamsk tro och orden av Allaah och Hans Sändebud.
 
 
 Vi ber Allaah, den Högste och Allsmäktige att stötta Hans religion och låta Hans ord segra. 
 
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
 
 
*Du'aa al-Qunoot: Allahs sändebud (salla Allahu 'alayhi wa sallam) lärde sitt barnbarn Hasan ibn 'Ali (radiyAllahu anhum) följande du'aa för att läsa i qunoot al-witr:

"Allahumma 'hdinee feeman hadayt wa 'aafinee feeman 'aafayt wa tawallanee feeman t
awallayt wa baarik li feeman a'tayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka taqdee wa la yuqdaa 'alayk. Wa innahu laa yadhillu man waalayt wa la ya'izzu man 'aadaayt, tabarakta Rabbana wa ta'aalayt la manja minka illa ilayk."

"Åh Allah, vägled mig bland dem som Du har väglett, förlåt mig tillsammans med dem som Du har förlåtit, var en bundsförvant till mig tillsammans med dem som Du är en bundsförvant till, och välsigna för mig det som du har skänkt mig. Skydda mig från den ondska som Du har förutbestämt, för sannerligen bestämer Du och ingen kan bestämma över Dig. För säkerligen, den som Du gör förbund med blir aldrig förödmjukad och den som Du tar som fiende är aldrig ärad eller mäktig. Åh vår Herre, Välsignad och Upphöjd är Du. Det finns ingen undflykt från Dig utom hos Dig." [Abu Dawood nr. 1425, al-Tirmidhi nr. 464 al-Nasaa'i nr. 1746]
 


RSS 2.0